Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Neveléstudományi Intézet

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR (TDK)

Egyetemi TDK információk:
http://www.tdk.mftk.uni-pannon.hu/

A Neveléstudományi Intézet TDK ismertetője:
A több évtizedes múltra visszatekintő tudományos diákköri mozgalom a felsőoktatás terén zajló tehetséggondozás leghatékonyabb formájaként bontakozott ki hazánkban. Az önképzés, az elitképzés és a tudósképzés színtere, ahol a kiemelkedő tudósok, mesterek körül kialakuló, serkentő és demokratikus légkör iránt fogékony, tehetséges hallgatóknak az első tudományos sikerek élményét adja. A hallgató-tanár műhelymunka olyan szakmai, emberi kapcsolat, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatóban kialakuljon a kitartó munka iránti belső igény, hogy elsajátítsák az érvelés képességét, amely egyrészt jelenti a saját szellemi tevékenységük melletti érvelés képességét és a másik fél szakmai tevékenységének megismerését, elfogadását, azaz a szellemi hozadék iránti tiszteletet és alázatot, amelyek a legalapvetőbb kutatói tulajdonságok. Az intézmények oktatóinak, kutatóinak pedig lehetőséget ad a diákok szakmai jártasságának megismerésére, a szakmai utánpótlás, a PhD-képzésre jelentkezők érdemi kiválogatására. A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióhoz tartozó főbb tématerületek Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia Neveléstudományi Műhely A Neveléstudományi Intézet hallgatóinak korábbi eredményei Kapcsolattartás

A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióhoz tartozó főbb tématerületek A PEDAGÓGIAI ALSZEKCIÓBA a neveléselméleti, nevelésfilozófiai, oktatáselméleti (didaktika), nevelés-és pedagógiatörténeti, összehasonlító pedagógiai, szociálpedagógiai, gyermekvédelmi, gyógypedagógiai köz -és felsőoktatás-politikai, oktatásgazdaságtani, oktatásjogi, oktatásigazgatási és nevelésszociológiai kutatásokat feldolgozó dolgozatokat várjuk. Nem tartoznak a Szekcióba a döntően szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai), illetve oktatástechnológiai (oktatástechnikai) indíttatású és tartalmú munkák, melyekkel a 14. (Tanulás- és Tanításmódszertani-Tudástechnológiai) Szekcióba lehet nevezni. A PSZICHOLÓGIAI ALSZEKCIÓBA az általános lélektan, fejlődéslélektan, pedagógiai pszichológia, szociálpszichológia, személyiségpszichológia és egyéb alkalmazott pszichológia témáiból várunk dolgozatokat. AZ ANDRAGÓGIAI ALSZEKCIÓBA az alábbi témájú dolgozatokat várjuk: kulturális mediátor, a művelődéselmélet, művelődéspolitika, kommunikációelmélet (kivéve a kifejezetten matematikai, ismeretelméleti, szociológiai munkákat), emberierőforrás-tanácsadó, művelődéstörténet (kivéve a nyelvészeti, néprajzi, vallásfilozófiai, tudománytörténeti, zenei témákat), az andragógia pedagógiai és pszichológiai kérdései, felnőttképzés, felnőttoktatás, felnőttnevelés, közművelődés, élethosszig tartó tanulás, művelődésszociológia, esztétikai tudatformálás és nevelés, vezetéselmélet és intézményrendszer. A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ALSZEKCIÓBA az alábbi témájú dolgozatokat várjuk: könyv-, könyvtár- és nyomdászattörténet, sajtótörténet, a művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai, olvasáskutatás (olvasáspszichológia, olvasáspedagógia, olvasásszociológia), könyvtár-pedagógia, a gyűjteményszervezés aktuális kérdései (állományalakítás, állományelemzés), formai és tartalmi feltárás automatizált könyvtári környezetben (retrospektív konverzió, szabványosítás, közös katalogizálás stb.), tájékoztató munka (hagyományos és elektronikus információforrások), könyvtári menedzsment, minőségbiztosítás a könyvtárban, a könyvtári automatizálás elmélete és gyakorlata, a könyvtári együttműködés új formái és lehetőségei, speciális felhasználói rétegek könyvtári ellátása, a könyvtár szociális funkciói. A könyvtár mint az élethosszig tartó tanulás egyik színtere. A könyvtárügy aktuális kérdései. Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia Az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát a Kar évente két alkalommal rendezi meg. Hallgatóinknak lehetőségük van részt venni egy őszi és egy tavaszi fordulón – vagy akár mindkettőn, más-más dolgozattal. A TDK-ban részt venni kívánó és az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián megmérettetést vállaló hallgatók munkáját a Neveléstudományi Műhely támogatja. Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciára készülő munkák formai követelményei és értékelési szempontjai a Kari TDK honlapján érhetőek el: http://www.tdk.mftk.uni-pannon.hu/index.php/hu/otdk-szekciok/pedagogiai-pszichologiai-andragogiai-es-koenyvtartudomanyi-szekcio

Neveléstudományi Műhely A világhírű Zsolnai-módszer bázisára épülő és további módszereket is kialakító és vizsgáló kutatóműhely a neveléstudományt a lehető legszélesebb értelmében felfogva műveli, rendszeresen nyilvánosságra hozva kutatási eredményeit. Az eredmények publikálásának legfőbb fóruma az MFTK és a Gondolat Kiadó közös gondozású Vniversitas Pannonica sorozata, illetve a Scientia Pannonica on-line folyóirat. A Neveléstudományi Műhely rendszeresen szervez olyan előadásokat, melyek segítik az ITDK-ra pályázó hallgatók felkészülését. A legutóbbi előadásra 2018. áprilisában került sor. Pribék László tartott előadást Kombinált kutatásmódszertan a gyakorlatban címmel, melyet megbeszélés és vita követett. A Neveléstudományi Műhely tagjai a Neveléstudományi Intézet oktatói. Jellemzően a kutatási területeikhez kapcsolódó témákban támogatják a hallgatói tudományos munkát: Bognárné dr. Kocsis Judit kutatásai főként a családi életre, kapcsolati kultúrára nevelés, a tehetséggondozás, a kollégiumi nevelés, az értékközvetítés, a nevelői énkép és önnevelés - pedagógus életutak témái köré csoportosulnak. Valamint vizsgálatai kiterjednek még a valláspedagógia, keresztyén nevelés, illetve a vallás szerepe a nevelésben témakörökre a hazai, de még inkább a külföldi szakirodalmak alapján. Dr. Györe Géza három fő kutatási területe emelendő ki: a Zsolnai-pedagógia múltja és jelene témában folyó kutatásai az egyéni kutatói sors feltárására és a kidolgozott pedagógia rendszer hatásvizsgálatára, valamint recepciójára fokuszálnak; a pedagógiai informatika témakörben a pedagógiai tájékozódás különböző módszereit és eljárásait tanulmányozza, ennek elméleti és gyakorlati oldala is része kutatói és oktatói munkájának; a bibliográfia-készítés módszertana, bár elsősorban a könyvtár és információs tudományág kutatási területéhez sorolható, mely a különböző jegyzékek elkészítésének gyakorlati tudnivalóit tanulmányozza. Ennek naprakész ismerete azonban elengedhetetlen bibliográfiai munkáinak szakszerű elvégzéséhez. Dr. habil. Sántha Kálmán kutatási területe két szempontból ragadható meg: egyrészt elméleti orientáltságú, amely a kvalitatív pedagógiai kutatásmódszertan alapjaitól egészen az absztrakt szintekig terjed, többek között beleértve a számítógéppel támogatott kvalitatív adatelemzést, valamint az abdukció és a kvalitatív kutatás kapcsolatának feltérképezését. Másrészt pedig célja a kvalitatív kutatásmódszertan szisztematizálása mellett a tanári tevékenység kvalitatív módszerekkel történő elemzése. Itt különös figyelmet fordít a pedagógusok tevékenységének, reflektív gondolkodásának, nézeteinek vizsgálatára, valamint e témakörök új módszerekkel történő feltárására (pl. hálózatkártyák használata). Szélesné dr. Ferencz Edit gyakorló szakemberként, klinikai szakpszichológusként a promócióra és megelőzésre helyezve a hangsúly, olyan kutatási témákat ajánl, melyek az integratív pedagógiai-pszichológiai szemlélet erősítését jelenthetik és melyek eredményei a lelki egészségfejlesztést szolgálhatják: stressz – megküzdés - pszichológiai immunrendszer, a szülői szerep alakulása, a nevelés kommunikációs stílusa, krízisek – poszttraumás fejlődés, gyermek- és serdülőkori mentális és viselkedészavarok, és a lélektani iskolák hatása a pedagógiára témákból merített vizsgálatokat. Dr. Thun Éva kutatási területeire legjellemzőbb, hogy a neveléstudományba ágyazottan más társadalomtudományi diszciplínák (pl. szociológia, kulturális antropológia, társadalmi nemek tanulmányok) elméleteit interdiszciplináris módon kölcsön véve vizsgálja a kiválasztott problémaköröket: a szocializáció és enkulturáció kérdéseit, az inter- és multikulturális és a kulturális tanulmányok helyét az oktatásban, az esélyegyenlőség/esélyteremtés és inklúzió stratégiáit, a feminista elméletek alkalmazását a neveléstudományban, valamint a pedagóguskutatások részeként a tanári identitás sajátosságait, különös tekintettel annak összefonódását a gender konstruálta elemekkel. A Neveléstudományi Intézet hallgatóinak korábbi eredményei Az 2016/2017-es és a 2017/2018-as tanévben az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián résztvevő hallgatók a következő témákat választották (a korábbi évekről a Kar TDK Archívumában tájékozódhatnak http://www.tdk.mftk.uni-pannon.hu/index.php/hu/tdk-archivum):

2018. tavaszi forduló:

Pekárik Dávid: The Place of Theresa May in Conservative Political Tradition in Britain - I. helyezés (OTDK) Témavezető: Dr. Pintér Márta

Gyeszli Edit: Abdukció az osztálytermi interakcióban és a pedagógusok módszertani kultúrájában. - II. helyezés Témavezető: Dr. habil. Sántha Kálmán

Veréb Lilla: Tudományos diákkörök: oktatói részvétel és motiváció. - III. helyezés Témavezető: Dr. Somogyvári Lajos

Lengyel László, Kiss Vivien és Hornyák Szabolcs: Demokrácia, munka, jövedelem és a 4. ipari forradalom. - III. helyezés Témavezető: Dr. András Ferenc

2017. őszi forduló:

Németh László: University Students and the Native English-Speaking Teacher. - III. helyezés Témavezető: Molnár Claudia.

Szabó Dorottya: A biztonságos kötődés hatása a kora gyerekkori fejlődésre. - III. helyezés Témavezető: Dr. Czike Bernadett

2017. tavaszi forduló:

Pálfi Zoltán: A magyar felsőoktatás és az ókori Közel-Kelet a két világháború között. - különdíj Témavezető: Langerné dr. Buchwald Judit

Kapcsolattartás Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Kari Tudományos Diákköri Tanács munkájáról a Kari TDK honlapján

tájékozódhatnak: http://www.tdk.mftk.uni-pannon.hu/index.php/hu

A Neveléstudományi Intézet Neveléstudományi Műhelyének kapcsolattartója Dr. Thun Éva (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)