Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Neveléstudományi Intézet

Az Intézet jelentős kiadói tevékenységet folytatott. Eddigi működése során megjelentetett 31 kötetet, ebből 27 saját kiadású, 4 könyv pedig más kiadóval közös kiadvány. Elektronikus folyóiratunk, a Scientia Pannonica 2007 és 2013 között évente két számmal je-lenik meg. Újraindítása folyamatban van.

Az alkotó pedagógia tovább(i) él(ete) Pápán. Főszerkesztő Zsolnai József. 2001.
Zsolnai József: Paradigmák és paradigmaváltások a magyarországi anyanyelv- és irodalompedagógiai kutatások körében. 2001.
Az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia iskolái. Alkotószerkesztő Zsolnai József. 2002.
Értékközvetítő és képességfejlesztő program – Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program. Jubileumi konferencia. Előadások. Alkotószerkesztő Zsolnai Jó-zsef. 2002.
Zsolnai Józsefné: A Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program oktatás-politikai kontextusa és hatástörténete (1971–2001). 2002.
Zsolnai Józsefné: Dokumentumok a Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program történetéből (1971–2001). 2002.
Kiss Éva: Tizenkét tétel az Értékközvetítő és képességfejlesztő program innováció-járól. 2002.
Értékközvetítő és képességfejlesztő program. Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program. Jubileumi konferencia. Előadások. 2002.
Zsolnai József: A tudomány egésze. Budapest, Műszaki Kiadó, 2005. A szerkeszté-si munkálatok az Intézetben folytak.
A tudomány egésze. A magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje. vál. és összeáll. Zsolnai József. CD-ROM, 2005.
Györe Géza: 71 év 855 tétele. Zsolnai József-bibliográfia. 2006.
Albert Gábor: Súlypontok és hangsúlyeltolódások. Középiskolai történelem-tankönyvek a Horthy-korszakban. 2006.
Orosz Sándor professzor nyolcvanadik születésnapjára. Szerk. Tölgyesi József. 2006.
Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Szerk.: Kiss Éva. Közös kiadás a Pécsi Tudományegyetem FEEK, 2007.
Vass Vilmos: Az Országos Közoktatási Tanács tantervi munkálatai a XIX. század-ban – mai tanulságokkal. 2007.
Györe Géza: Tudományos írásművek elkészítésének formai követelményei A Pan-non Egyetem Neveléstudományi Intézetében. 2008., 2009. és 2011.
Tanárkép és tanárképzés. Szerk. Óhidy Andrea, Ewald Terhart, Zsolnai József. 2008.
Kiss Albert: Tudományos diákkör az általános iskolában Zalabér szerepe az első 10 évben. Közös kiadásban a Zalabéri Általános Iskolával, 2009.
Óhidy Andrea: Élethosszig tartó tanulás az Európai Unióban. 2009.
Zsolnai József: Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba. Új kiadás, 2010.
Zsolnai József: A pedagógia új rendszere címszavakban. Új kiadás, 2010.
Zsolnai József: Egy gyakorlatközeli pedagógia. Új kiadás, 2010.
Bognárné Kocsis Judit: Karácsony Sándor pedagógiai modellje és recepciója a re-formátus felsőoktatásban. 2010.
Györe Géza: A könyvtárostanár-képzés Magyarországon. 2010.
Langerné Buchwald Judit: A reform-pedagógiai iskolakoncepciók és az alternatív iskolák elterjedésének korlátai és lehetőségei a közoktatásban. 2010.
Molnár Melinda: A pedagógiai iróniának mint a pedagógiai hatalom kifejeződésé-nek modellezése. 2010.
Schneider István: A soproni diáktársaságok a 19. században. 2010.
Thun Éva: A pedagógusnők identitástudata. 2012.
Tanulmányok a pedagógia világából. Írások a Neveléstudományi Műhelyből. Szerk. Bognárné Kocsis Judit. 2014.
Az olvasás, a szövegértés és az internet pedagógiai tartalékainak feltárása. Egy pe-dagógiai akciókutatásról. Szerk. Kiss Éva. 2015.
Az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia iskolái. 30 éves az ÉKP. Szerk. Langerné Buchwald Judit és Györe Géza. 2015.